Галерея

Старая мануфактура. 90х100 х.м. 2018 г.
Старая мануфактура. 90х100 х.м. 2018 г.
Дом на краю деревни. 81х100 к.м. 2017 г.
Дом на краю деревни. 81х100 к.м. 2017 г.

Опустевший дом. 70х80 х.м. 2017 г.
Опустевший дом. 70х80 х.м. 2017 г.
Мартовский вечер 84х98 к.м. 2015 г.
Мартовский вечер 84х98 к.м. 2015 г.

Фабричный пакгауз. 80х100 к.м. 2018 г.
Фабричный пакгауз. 80х100 к.м. 2018 г.
Южная осень. 80х90 к.м. 2018 г.
Южная осень. 80х90 к.м. 2018 г.

Осень в Стародубе. 70х80 к.м. 2010 г.
Осень в Стародубе. 70х80 к.м. 2010 г.
Два букета. 90х100 к.м. 2015 г.
Два букета. 90х100 к.м. 2015 г.

Вечернее окно. 87х85 к.м. 2015 г.
Вечернее окно. 87х85 к.м. 2015 г.
Осенние заботы. 84х90 к.м. 2015 г.
Осенние заботы. 84х90 к.м. 2015 г.

Южный мотив. 74х82 к.м. 2015 г.
Южный мотив. 74х82 к.м. 2015 г.
Художник Валерий Бабин. 50х40 х.м. 2017 г.
Художник Валерий Бабин. 50х40 х.м. 2017 г.

Крайний дом. 80х90 к.м. 2015 г.
Крайний дом. 80х90 к.м. 2015 г.
Летний букет. 60х70 х.м. 2016 г.
Летний букет. 60х70 х.м. 2016 г.

Майский полдень.98х85 к.м. 2009 г.
Майский полдень.98х85 к.м. 2009 г.
Берёзы. Май. 70х80 к.м. 2015 г.
Берёзы. Май. 70х80 к.м. 2015 г.